กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2564

1

เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานการประชุม สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม เขตปทุมวัน โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ
– สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 3 ของการดำรงตำแหน่ง
– งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
– (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์และมี 4 ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่ 1) การผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความโดดเด่น ด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย 3) ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานบริการวิชาการที่ประชาชน ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์ 4 ระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1588 ปักษ์แรก ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8