กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบัน การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20 ตามระเบียบวาระ อาทิ คณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ผู้อํานวยการศูนย์ และผู้อํานวยการสํานักงานสถาบัน นําเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อํานวยการ ศูนย์บริการการพยาบาล คณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล แทนตําแหน่งที่ว่าง การเสนอแผนและเป้าประสงค์การปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานักงานสถาบัน เดือนสิงหาคม 2562 สถาบันกําลังจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลเด็ก และขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ และเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิชาการ ไปสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศต่อไป

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1535 ปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8