กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2565

1611-e-book_Page_1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 346

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ซึ่งเป็นศูนย์ต้นแบบในการรักษามะเร็ง
ด้วยอนุภาคโปรตอน นวัตกรรมทางการรักษาที่ทันสมัยที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เตรียมให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการใช้อนุภาคโปรตอน มาตั้งแต่ปี 2557 เป็นนวัตกรรมทางการรักษาที่ทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่โดยรอบก้อนมะเร็งทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังได้รับปริมาณรังสีที่น้อย แพทย์มักเลือกใช้รักษามะเร็งในส่วนที่ก้อนมะเร็งใกล้กับอวัยวะสำคัญ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 มีเครื่องเร่งอนุภาคที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง จำนวน 6 เครื่อง ให้บริการฉายรังสีแก่ผู้ป่วยได้ปีละประมาณ 4,000 คน ปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว 174 คน กลุ่มโรค 3 อันดับแรกที่รักษา ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ มะเร็งในสมอง

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล และศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1 พร้อมด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ นายกฤษฎา บุญราช กรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 346 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2565 สำนักเลขาธิการสภากาชาดไทย เสนอ “หนังสือรายงานกิจการสภากาชาดไทย ประจำปี 2564” สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร เสนอ “หนังสือพระราชกรณียกิจ ประจำปีพุทธศักราช 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่น ๆ
สำนักงานจัดหารายได้ เสนอการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนกันยายน พ.ศ.2565
ขนาดไฟล์: 3 MB
 
ตัวอย่าง:
1611-e-book_Page_1
1611-e-book_Page_2
1611-e-book_Page_3