กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

e-book-1609_page-0001

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวีโดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร
สวัสดิวัตน์ และพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลีผู้อนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
และนายลัคนวัฒน์ ปิลันธนกิติ ผู้แทนมูลนิธิชาวเจ้าพ่อเสือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย นายสุกิจ ภัทรสุวรรณกุล ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน (Focused
Shockwave Therapy) และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า
สุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวีจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี
พระอัครราชเทวีและเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารบริพัตรวรอุทิศ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติการก่อตั้งสถานีกาชาดที่2(สุขุมาลอนามัย)
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรีพระอัครราชเทวีเป็นแบบครึ่งพระองค์แกะสลักด้วยหินอ่อนไวท์คาราร่าจากประเทศอิตาลี
ขนาดเท่าพระองค์จริงฉลองพระองค์ตามแบบพระรูปเขียนที่ประดิษฐาน ณ วังสวนผักกาด พระอนุสาวรีย์ฯ ประดิษฐาน ณ เฉลียงทางเข้าอาคาร
สุขุมาลอนามัย เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความกตัญญุตา เชิดชู และรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง
“อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม”

วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565
 
ตัวอย่าง:
e-book-1609_page-0001
e-book-1609_page-0002
e-book-1609_page-0003