กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565

1608-สรุป_Page_1

“STIN อาสา” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “STIN อาสา พัฒนาชุมชนวาวี เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย” ณ ดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นำโดย ผศ.ปัญจพาณ์ สุขโข และนักศึกษาพยาบาลจิตอาสาในโครงการ “STIN อาสา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่เยาวชน และชุมชน พร้อมทั้งพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ห่างไกลให้มี่คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกที่สามารถนำความรู้จากงานวิจัยและการเรียนการสอนไปบูรณาการให้บริการด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่ชุมชน

กิจกรรมแบ่งออกเป็น กิจกรรมสำหรับเยาวชน ประกอบด้วย การบรรยาย เพื่อให้ความรู้และเพิ่มความตระหนักในเรื่อง “แผ่นดินไหวและภาวะสุขภาพเมื่ออยู่ในสถานการณ์สาธารณภัย” การสาธิตและทดลองปฏิบัติ ในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การจัดกระเป๋ายังชีพ การดูแลสุขอนามัย การอุ้มยก – เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การเอาตัวรอดเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและไฟไหม้ การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองบนรถจำลองแผ่นดินไหว และการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้เยาวชนโรงเรียนบ้านวาวี
และโรงเรียนบ้านขุนสรวย จำนวนกว่า 150 คน กิจกรรมสำหรับ อสม. ประกอบด้วยทบทวนให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติตัวและการป้องกันตัวเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค กิจกรรมตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเด็ก และกลุ่มเปราะบางที่อยู่ห่างไกล และกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

 

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1608 ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2565
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
1608-สรุป_Page_1
1608-สรุป_Page_2
1608-สรุป_Page_3
1608-สรุป_Page_4
1608-สรุป_Page_5