กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนเมษายน 2565

1

129 ปี สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย องค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ถือกำเนิดขึ้นในวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 ขณะนั้นเกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบ ส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมาก แต่ไม่มีองค์กรการกุศลใดให้ความช่วยเหลือและรักษาพยาบาลทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้น ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ จึงได้ชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัคร เรี่ยไรทุนทรัพย์ จัดตั้งสภาอุณาโลมแดง เพื่อจัดซื้อยาและสิ่งของในการพยาบาลทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ

เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน ร.ศ.112 หรือพุทธศักราช 2436 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงเป็น “สภาชนนี” สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) ทรงเป็น “สภานายิกา”  ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็น “เลขานุการิณี”

วันที่ 26 เมษายน 2565 สภากาชาดไทยครบ 129 ปี ยังคงสร้างความเชื่อมั่นและดำเนินการภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักการกาชาดสากล 7 ประการ ได้แก่ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล

 

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1601 ปักษ์หลัง เดือนเมษายน พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8