กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนมกราคม 2565

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลงบ้านเกิดเมืองนอน การแสดงของเด็กกำพร้าที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิฯ

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและของที่ระลึก และพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในนามคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระ อาทิ การดำเนินงานด้านการดูแลเด็กและสวัสดิภาพเด็ก ณ อาคารวชิราลงกรณ และหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม การดำเนินงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสงขลา การให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้

ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปี จำนวน 49 คนและมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน รวม 643 คน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 37 ฉบับที่ 1595 ปักษ์หลัง เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์: 3 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8