กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2564

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัฒนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน ที่เคยมีภาวะสุขภาพ

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37 โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ

– รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปิ้งบประมาณ 2564

– ผลการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานสถาบัน

– (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาสถาบัน เพื่อเป็นหลักยึดในการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและเสนอ (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาของสถาบัน คือ “จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม ร่วมกับปฏิรูปนิยมโดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานมนุษยธรรม”

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1593 ปักษ์หลัง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 4 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8