กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนพฤศจิกายน 2564

1

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 202 คน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท ความสำคัญตอนหนึ่งท่า…..ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล นับเป็นผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกลัชิด อันเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างกำลังกายพลังใจ ให้ผู้เจ็บป่วยและผู้รับบริการทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองได้ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาขาดไทย และกำลังจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงควรภาคภูมิใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาพนี้ แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลัง ด้วยความรู้ในหลักวิชา ความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม ถ้าแต่ละคนปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเป็นการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อันนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตน แก่ทุกคนในสังคม และแก่ส่วนรวมประเทศชาติ….

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1591 ปักษ์หลัง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 5.6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8