กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนกันยายน 2564

1

สภากาชาดจีนจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ นายหยาง ซิน (Mr. Yang xin) อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนซีโนฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ วังสระปทุม
สภากาชาดไทย ได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนซีโนฟาร์มอย่างเร่งด่วน โดยร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ให้บริการฉีดวัคนแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด- 19 กลุ่มครูตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ตชด. กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ซึ่งยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน กลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน กลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มคนไร้สัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เนื่องจากอาจติดขัดเรื่องระเบียบและกฎหมาย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1587 ปักษ์หลัง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 5 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8