กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2564

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จออก ณ วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯสภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภารกิจต่าง 1 ของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีวัวัตถุ รายงานการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และการจัดหาจัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19
สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษธรรมตามหลักกาชาดสากล มีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สภากาชาดไทยมีความพร้อมในการให้การสนับสนุนการฉีดวัคนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปสามารถร่วมเป็นอาสาสมัคกับสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ covid19.redcross.or.th สอบถามสายด่วน โทร. 0 2021 1664

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1581 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์: 6 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8