กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนมกราคม 2564

1

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกและถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครปฐม และกองทุนแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พร้อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานของหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม การดำเนินงานของหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครปฐม ผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพรที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิในภาคใต้ การดำเนินงานด้านสวัสดิภาพเด็ก ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าอยู่ในความอุปการะตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปี รวม 50 คน และมีเด็กที่อยู่ในความดูแลของครอบครัวบุญธรรม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน รวม 633 คน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 36 ฉบับที่ 1571 ปักษ์หลัง เดือนมกราคม 2564
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
3
8