กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2563

1557-ตรวจครั้งที่2

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย จังหวัดสระแก้ว นนทบุรี และวัดปทุมวนาราม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและ ทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ณ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 – 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ สําหรับนําไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทยในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการ กาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ

โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย และมอบอาหารปรุงสุกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ณ สถานีกาชาดที่ 6 จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุก ให้แก่ประชาชน โดยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1557 ปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1557-ตรวจครั้งที่2
1557-ตรวจครั้งที่22
1557-ตรวจครั้งที่23