กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง เดือนพฤษาคม 2563

1

ครัวพระอาชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พระราชทาน พระราชานุญาตให้จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” ณ สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร โดยสภากาชาดไทย ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งครัวพระราชทานฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 17 พฤษภาคม 2553 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับ นําไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2018 นอกจากนี้ การเปิดโครงการครัวพระราชทานฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกาชาดโลกด้วยนั้น สภากาชาดไทย ในฐานะสมาชิกกาชาดสากลดําเนินงานภารกิจมาถึง 127 ปี ได้ร่วมทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมภารกิจด้านมนุษยธรรมตามหลักการ กาชาดสากล ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และการเมืองใด ๆ อีกด้วย

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1555 ปักษ์หลัง เดือนพฤษาคม 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
5
8