กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2563

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิฮาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมฮาชกุมารี พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์ จํานวน 20 รูป จากวัดหัวลําโพง วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร และวัดพระยายัง เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย อาจารย์ นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 35 ฉบับที่ 1547 ปักษ์หลัง เดือนมกราคม 2563
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8