กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2555 เพื่อรองรับการขยายงานบริการโลหิต แบบครบวงจร และเพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และมีคุณภาพปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่นฯ ประกอบด้วย อาคาร 4 หลัง ได้แก่ อาคารสํานักงาน ซึ่งจะมีห้องรับบริจาค โลหิต จํานวน 12 เตียง ห้องเย็นเก็บรักษาโลหิต ห้องแช่แข็งพลาสมา ห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต อาคารหอพัก มีห้องแช่แข็งพลาสมาสําหรับส่งให้ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ห้องเตรียมอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ อาคารซ่อมบํารุง และอาคารกักกันขยะ เพื่อขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจรในการรับบริจาคโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิต เตรียมส่วนประกอบโลหิต ควบคุมคุณภาพโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลําภู เลย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ได้อย่างทันท่วงที

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8