กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

1

ทรงเปิดงานกาชาดประจําปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจําปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด ผู้ชนะการประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ กุลบุตร กุลธิดา รองกุลบุตร และรองกุลธิดากาชาด ผู้ชนะการประกวดสูงวัยสุขภาพดี และ ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์ ชุด “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ประกอบการแสดงระบําน้ําพุวงดนตรีออเคสตร้า และขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ ต่อจากนั้นเสด็จฯ ลงนามถวายพระพร ณ ซุ้มลงนามถวายพระพรสืบสานปณิธานแห่งการให้ แบบทัชสกรีน และเสด็จฯ เยี่ยมชมร้านของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในงาน โดยปีนี้มีหน่วยงานที่ร่วมออกร้านกว่า 200 หน่วยงาน

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1543 ปักษ์หลัง เดือนพฤศจิกายน 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8