กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2562

1

สมเด็จพระกนิษฐาธิฮาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

สภากาชาดไทย ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อํานวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดําเนินไปยังห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 22 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รายงาน ผลการดําเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2561 การขออนุมัติ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจําปี 2562 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1541 ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8