กาชาดสัมพันธ์ ปักษ์หลัง ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.2562

1

สภากาชาดไทยช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ปาบิก”

720,885 ครัวเรือน จาก 20 จังหวัด ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปานึก” (PABUK) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นมา สภากาชาดไทย โดย สํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย จากพายุปาบึกอย่างทันท่วงที โดยมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าติดตามและเตือนภัย ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ ในการกู้ภัย กู้ชีวิต สถานที่สําหรับการอพยพ ตลอดจนเครื่องอุปโภค บริโภคที่จําเป็น พร้อมทั้งเปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อนําไปช่วยเหลือขณะ เกิดภัยและฟื้นฟูบูรณะภายหลังจากเกิดภัย โดยได้ให้การช่วยเหลือด้วยการมอบชุดธารน้ําใจ สภากาชาดไทย พร้อมชุดเครื่องนอน เครื่องครัว และ ชุดทําความสะอาดไปแล้ว 23 จังหวัด รวมเป็นเงิน 14,384,566 บาท ตลอดจนมีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการทําประโยชน์ต่อบ้านเรือนและสถานที่สาธารณะให้กลับสู่สภาวะปกติ

จำนวนหน้า: 8 หน้า
วันที่เผยแพร่:
ฉบับที่ - ประจำเดือน: ปีที่ 34 ฉบับที่ 1523 ปักษ์หลัง เดือนมกราคม 2562
ขนาดไฟล์: 8 MB
 
ตัวอย่าง:
1
4
8